Takashi Kudo, Daisuke Sakai, Toshiyuki Inoko – digital artists